top of page

Mga Kalendaryo sa Pagsusulit sa NYC Akademiko at NYS Regents

Ito ang kalendaryo ng taon ng paaralan ng 2021-22 para sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa K – 12 NYCDOE. Kung ang iyong anak ay pumapasok sa isang pribado, parochial, o charter school, mangyaring makipag-ugnay sa paaralan ng iyong anak para sa impormasyon tungkol sa kanilang kalendaryo. Mangyaring tandaan ang mga sumusunod na paalala:

  • Nobyembre 2, Araw ng Halalan, ay magiging isang ganap na malayo, hindi magkakasabay na araw ng pagtuturo para sa lahat ng mga mag-aaral.

  •   Sa "Mga araw ng Niyebe" o mga araw kung kailan ang mga gusali ng paaralan ay sarado dahil sa isang emerhensiya, lahat ng mga mag-aaral at pamilya ay dapat magplano sa pakikilahok sa malayuang pag-aaral.

  • Ang mga petsa ng pagpupulong ng magulang at guro ay ang mga default sa buong lungsod; ang mga indibidwal na mga petsa ng paaralan ay maaaring magkakaiba sa mga nasa ibaba. Makikipagtulungan sa iyo ang guro ng iyong anak upang maiiskedyul ang iyong kumperensya.

On the Phone

2021-2022 NYC DOE Kalendaryo

Students in a Science Class

Ang NYS Regents Exam Final Dates 2022

bottom of page