top of page
504 Mga Serbisyo at Tirahan 

1.  Ang Seksyon 504 ng Batas sa Rehabilitation ay nangangailangan ng mga pampublikong paaralan na mag-alok ng mga serbisyo at tuluyan para sa mga karapat-dapat na mag-aaral na may mga kapansanan.

Ang mga serbisyong ito ay makakatulong sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan sa kalusugan na ganap na makibahagi sa paaralan.  Ang iyong anak ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga serbisyong pangkalusugan, pang-edukasyon na tirahan, o pareho. 

Impormasyon sa pakikipag-ugnay: May mga katanungan tungkol sa pagkuha ng iyong 504 na plano sa iyong mag-aaral o kanilang pagiging karapat-dapat para sa isa?

 

Mangyaring makipag-ugnay sa 504 Coordinator ng paaralan, AP Sealy 

ssealey2@schools.nyc.gov

Forest Path
bottom of page